รณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงและเด็ก

anti-violence-with-girl-child

ความรุนแรง ที่เกิดกับผู้หญิงไม่ว่าจะเกิดในพื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่ส่วนรวม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำโดยสมาชิกคนไหนในครอบครัว หรือในบุคคลของสังคมก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่มีความเชื่อแตกต่าง ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอันร้ายแรง ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงของชีวิต อีกทั้งยังเป็นขวากนามในการพัฒนารณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว , ผู้หญิง , เด็ก โดยเป็นรากฐานการสร้างสังคมอันสันติสุข อีกทั้งปัญหาเหล่านี้ยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้หญิงอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เครือข่ายผู้หญิงฯ จับมือกับองค์กรสมาชิกพันธมิตร เพื่อช่วยในการผลักดันทำให้รัฐภาคีในอาเซียน ตระหนักถึงความสำคัญต่อการกำจัดหรือป้องกันความรุนแรงอันมีต่อผู้หญิง โดยในปัจจุบันมีปฏิญญาอาเซียนเกิดขึ้น ว่าด้วยการกำจัดพร้อมป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยได้มีการกำหนดให้รัฐสมาชิกมีการส่งเสริม เพิ่มการเข้มงวดในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพร้อมเสรีภาพขั้นพื้นฐานของทั้งผู้หญิง , เด็ก ในทุกด้านๆ เพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถปกป้องตัวเองได้จากความรุนแรง รวมทั้งป้องกันการตกเป็นเหยื่อซ้ำ นอกจากนี้ต้องมอบการสนับสนุนการทำงานในองค์กรของผู้หญิง , องค์กรชุมชนซึ่งทำงานเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง เท่านั้นยังไม่พอต้องมีการจัดตั้ง สร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันกับองค์กรเหล่านี้ ในทั้งภาครัฐพร้อมภาคเอกชน โดยเครือข่ายผู้หญิงฯ กับองค์กรสมาชิกพันธมิตร จะทำการติดตามเพื่อเพิ่มการผลักดัน ให้แก่อาเซียนต่อไปเพื่อให้อาเซียนพัฒนากลายเป็นประชาคมขนาดใหญ่ที่ปลอดจากความรุนแรงทุกรูปแบบ

เพื่อสร้างชีวิตที่มีแต่ความสงบสันติของผู้หญิง ทางเครือข่ายจึงร่วมกันจัดงานเพื่อขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลรวมทั้ง ทุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อทวงความยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

  • จัดมาตรการเยียวยาในด้านต่างๆ โดยต้องอยู่บนหลักการของความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ต้องให้ความยุติธรรมแก่ผู้หญิงทุกคนซึ่งอยู่ในทุกที่ของประเทศ โดยผู้หญิงเหล่านี้ได้รับผลกระทบความเสียหายทั้งร่างกาย , จิตใจ จากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในครอบครัวหรือพื้นที่สาธารณะ รวมทั้งจากความขัดแย้งด้วยเช่นกัน
  • ทางรัฐต้องมีการดำเนินนโยบายรวมทั้งมาตรการพิเศษ เพื่อให้ผู้หญิงกับเด็ก ได้มีบทบาทส่วนร่วมในกระบวนการยุติความรุนแรงเพื่อสร้างสันติในชายแดนภาคใต้
  • จัดการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องแก่สาธารณชนรวมทั้งสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ร่วมกันว่าความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษย์ชนขั้นพื้นฐาน , ละเมิดสิทธิเสรีภาพอย่างร้ายแรง ต่อจากนี้สังคมไทยจะไม่ยอมอดทน ไม่ยอมเพิกเฉยกับความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กอีกต่อไป