Stop hurting stop rape

อะไรคือชนวนในการก่อให้เกิดการข่มขืน

‘ปัญหาข่มขืน’ เป็นปัญหาซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในข่าวบ่อยครั้ง ก็มีหลายครั้งที่สังคมเรียกร้องให้จัดการกับปัญหานี้ ด้วยการลงโทษขั้นเด็ดขาด นั่นก็คือ การประหารชีวิต !! หากแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอยู่ว่าการประหารชีวิตจะเป็นผลอันเหมาะสม อย่างแท้จริงหรือไม่ ? แรงจูงใจของการข่มขืน เกิดจากการแต่งตัวของผู้หญิงจริงหรือไม่ ? จากการวิเคราะห์สาเหตุอันทำให้เกิดปัญหา ตามหลักจิตวิทยา จึงปรากฏพบว่าการเลี้ยงดู จัดเป็นส่วนที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมากในการสร้างพื้นฐานนิสัยให้แก่เด็ก เพื่อนำไปสู่การดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป เมื่อเขาโตขึ้น โดยในกลุ่มคนที่ก่อเหตุข่มขืนผู้อื่น เมื่อย้อนกลับไปมองในเรื่องพื้นฐานครอบครัว ต้องสืบเสาะไปถึงขั้นว่า มีการเลี้ยงดูแบบไหน หรือเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบใด ถ้าเด็กคนนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง มีการใช้ความรุนแรงต่อกัน หรือการที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรงต่อตัวลูก เช่น การดุด่าว่ากล่าวด้วยถ้อยคำอันไม่เหมาะสม และการใช้กำลัง เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นชิ้นส่วนอันมีความสำคัญ ต่อการสร้างความรุนแรงทางอารมณ์ให้แก่ตัวบุคคล จนกกระทั่งนำไปสู่การสร้างปัญหาได้ในที่สุด สังคมเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอม ไม่เพียงแต่ครอบครัวเท่านั้น หากแต่สังคมเองก็มีส่วนในการก่อสร้างนิสัยเหล่านี้ด้วยเช่นกัน ถ้าสังคมต่อต้านบุคคลนั้นด้วยวิธีรุนแรง ก็อาจมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มความรุนแรง ภายในจิตใจให้แก่ผู้กระทำผิดให้สูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน จากดังกล่าวมาจึงสามารถสรุปได้ว่า สาเหตุส่วนหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการก่อเหตุข่มขืน ก็คือ ปัญหาทางด้านอารมณ์ โดยบุคคลเหล่านั้นอาจมีอารมณ์อันเต็มไปด้วยความรุนแรง โกรธ อยากระบาย กับผู้ทีอ่อนแอกว่า อันเกิดจากพฤติกรรมความก้าวร้าว ซึ่งมาจากการเลี้ยงดูของครอบครัว รวมทั้งการซึมซับความรุนแรงในสังคม สำหรับบางรายอาจปะสบปัญหาทางด้านสมอง ขาดสติปัญญา […]

Read More »